• Mumbai
 • Delhi
 • Kolkata
 • Chennai
 • Noida
 • Guwahati
 • Tinsukia
 • Hyderabad
 • Varanasi
 • Lucknow
 • Kanpur
 • Ghaziabad
 • Meerut
 • Prayagraj
 • Agra
 • Kota
 • Jodhpur
 • Jaipur
 • Thane
 • Pune
 • Nashik
 • Indore
 • Gwalior
 • Bhopal
 • Kannur
 • Bengaluru
 • Ranchi
 • Gurugram
 • Faridabad
 • Vadodara
 • Surat
 • Ahmedabad
 • Raipur
 • Chandigarh
 • Patna

Products / Services Catalogue - Sri Ram Pathology Lab

Urine
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Thyroid Screen
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Sickling
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Peripheral Smear
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Blood Group
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
CBC
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Urine
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
One Cancer Marker (CA 125/CA 15.3)
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Thyroid Screen
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Liver Profile
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Kidney Profile
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Lipid Profile
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Fasting Blood Glucose
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Peripheral Smear
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Blood Group
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Sickling
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
CBC
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Urine
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
One Cancer Marker (PSA)
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View
Thyroid Screen
Sri Ram Pathology Lab
Raipur
9754xxxxxx Click to View